Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VEILINGEN VH AUCTIONS


1. Om deel te nemen aan een online veiling dient de bieder zich te registreren in persoonlijke naam of vennootschapsnaam via het online platform van WWW.VHAUCTIONS.COM . De bieder/koper bevestigt meerderjarig te zijn. De koper/bieder bevestig dat de opgegeven informatie correct is. Bij een aanvaarde registratie aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden, de bieder/koper heeft kennis van de opgegeven voorwaarden en bevestigt de naleving van de voorwaarden ten aanzien van VH AUCTIONS BV, met maatschappelijke zetel Wijnveld 5A, 9240 Zele met KBO nummer 0721.620.018.

2. Bij registratie maakt de bieder/koper een gebruikersaccount aan en wachtwoord naar eigen keuze. Het wachtwoord is privé en niet gekend door VH AUCTIONS BV.


3. De opgegeven registratiegegevens zijn gekend door de bieder/koper waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid draagt. De opgegeven registratiegegevens worden verwerkt en bewaard door VH AUCTIONS BV. De bieder/koper aanvaardt dat de opgegeven registratiegegevens worden gebruikt voor facturatie bij verkoop, bij mailing, nieuwsbrieven, en klantenbeheer. De bieder/koper aanvaardt dat de persoonsgegevens / vennootschapgegevens worden meegedeeld aan de opdrachtgever bij verwerking van de veiling / facturatie met betrekking tot zijn biedingen / aankopen / overname.

4. De koper/bieder dient de website te gebruiken conform de gebruiksvoorwaarden van de website WWW.VHAUCTIONS.COM elke schade, misbruik, overbelasting, storing, toepassen van virus software/programma’s zal conform art. 5 van algemene voorwaarden worden beslecht bij de rechtbank.


5. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van VH AUCTONS BV is gevestigd bevoegd. Alle procedures worden toegepast en uitgevoerd volgens Belgisch recht. Enkel de Nederlandstalige versie van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn rechtsgeldig, VH AUCTIONS BV is niet verplicht vertaalde verkoopsvoorwaarden voor te leggen.

6. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving. Eventuele km-standen of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van VH AUCTIONS BV. Bij een eventuele foutieve vermelding, geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is.

7. VH AUCTIONS BV, de opdrachtgevers, en de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld, geen garantie geven, geen waarborg geven voor het ontbreken van informatie, het ontbreken van documenten of niet volledig zijn van documenten, waaronder inschrijvingsbewijsbewijzen, gelijkvormigheidsattesten, carpass, keuringsbewijzen, handleidingen, certificaten, auteur, software, de oorsprong, de echtheid van goederen, gewichten of ander waarden, de staat van de goederen, onderdelen enz. VH AUCTIONS BV, de opdrachtgevers, en de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige goederen en machines, zichbare gebreken of verborgen gebreken van goederen – materialen – documenten - voertuigen enz. VH AUCTIONS, de opdrachtgevers, toezichthoudende gerechtsdeurwaarder gaan nooit naar de autokeuring, registratiekantoren of andere wettelijke verplichte instanties. De koper/bieder dient zelf de nodige schikkingen te treffen. De aangeboden goederen/machines, voertuigen enz. zijn nieuw- of tweedehands. Door VH AUCTIONS BV, opdrachtgever of toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kan geen enkele garantie of waarborg worden geven bij eventuele foutieve vermeldingen, omschrijving, foto’s. Dit geeft geen aanleiding tot nietigheid, ontbinding of terugname- betaling.

8. VH AUCTONS BV, zijn veilingmeester, medewerkers, of toezichthoudende deurwaarder kan de identiteit van de bieders controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De veilingmeester, medewerkers en toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kan tevens de locatie van waarop U ingelogd bent controleren via uw IP adres. VH AUCTONS BV, zijn veilingmeester, medewerkers, of toezichthoudende deurwaarder kunnen iedere bieder te allen tijde uitsluiten met betrekking tot het misbruiken van de website, uitbrengen van valse biedingen, solvabiliteit, het kunstmatig opdrijven van valse biedingen, enz. VH AUCTIONS BV is niet verplicht voor een uitsluiting een reden op te geven.

9. De veilingkosten bedragen 17% (tenzij anders vermeld) van het geboden bedrag, genaamd het opgeld. Het geboden bedrag en het opgeld dient te worden vermeerderd met de Btw, tenzij anders vermeld. Buitenlandse kopers welke zich hebben geregistreerd met een geldige buitenlandse vennootschap en een geldig buitenlands Btw nummer hebben de mogelijkheid aan te kopen vrij van Btw. Hiervoor dient de buitenlandse koper/bieder te betalen via zijn buitenlands bankaccount welke is gekoppeld aan zijn buitenlandse vennootschap. Bij recuperatie van de goederen dient de koper/bieder geldige vervoersdocument(en) voor te leggen (CMR) met duidelijke vermelding adres van de ophaling en het land conform de facturatiegegevens. Bij elke afwijking zal alsnog Btw aangerekend worden. Niet-belastingsplichtige EU afnemers en afnemers van buiten de EU (Export) dienen altijd Btw te betalen. De Btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 14 dagen na betaling terug gestort worden.


10. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil beslist de veilingmeester of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De veilingmeester kan tijdens de veiling op gelijk welk tijdstip een minimum bod instellen , de verkoping onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgave van reden, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, enz. De veilingmeester of toezichthoudende gerechtsdeurwaarder moet zich niet verantwoorden. Indien een lot onder voorbehoud van gunnen staat is de koop pas definitief indien betreffend lot wordt gegund, na einde van de veiling.

11. VH Auctions BV en de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kunnen een verkoping annuleren, vroeger of later laten eindigen dan voorzien. De opdrachtgever, VH AUCTIONS BV, de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder zijn niet aansprakelijk indien er om technische reden of storing (wo. uitvallen van de website, stoornissen, geen internettoegang, enz) de website niet werkt. De veilingmeester of toezichthoudende gerechtsdeurwaarder zal in dit geval beslissen de loten toe te wijzen, de veiling te verlengen of terug in verkoping te plaatsen. Schadeclaims worden niet aangenomen.

12. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid. VH AUCTIONS BV is niet verplicht voor weigering/uitsluiting een reden op te geven.

13. Ieder bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn. De bieder/koper is dan ook verantwoordelijk voor zijn gebruikersgegevens waaronder gebruikersnaam en wachtwoord.

14. VH AUCTIONS BV, zijn veilingmeester of zijn medewerkers, of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of bij insolvabiliteit kan de veilingmeester de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod annuleren.

15. De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. De toewijzing van het geboden lot(en) worden na controle van de veiling en goedkeuring opdrachtgever per email bevestigd in een confirmatie email. (email adres opgegeven bij registratie) Deze bedragen (geboden bedrag, opgeld, mogelijke bijkomende kosten en Btw) dienen onmiddellijk te worden overmaakt via overschrijving op rekeningnummer KBC – BE38 7350 5374 6472 met vermelding van uw klantnummer dat vermeld staat op elke mail die naar U wordt toegezonden. Na volledige betaling, ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Indien de betaling niet tijdig is overgemaakt kan de veilingmeester beslissen om het lot opnieuw in veiling te brengen of toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder.

16. Ieder bieder/koper blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald op de voorziene afhaaldatum zullen, zonder schriftelijke toestemming van VH AUCTIONS BV, zonder kennisgeving, ten laste van de koper, doorverkocht, weggehaald of ter plaatse gelaten. De verkoopprijs inclusief kosten, opgeld en btw worden niet terug betaald. De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald. Schadeclaims worden niet aanvaard.

17. Voertuigen dienen eveneens op de voorziene ophaaldatum en -uur te worden afgehaald. Wanneer dit niet gebeurt, blijft regel 17 van kracht, Indien het voertuig niet tijdig wordt opgehaald zullen staangelden worden aangerekend.

18. Vanaf toewijzing liggen alle goederen hezij in de magazijnen van VH AUCTIONS BV of in de magazijnen van de opdrachtgever in binnen en buitenland voor rekening en risico van de koper. VH AUCTIONS BV, de opdrachtgever (eigenaar), de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder en/of curatele zijn niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade, en of gelijk welke andere schade.


19. VH AUCTIONS BV organiseert, waar nodig kijkdagen in zijn magazijnen, of op locatie in binnen- en buitenland. Tijdens deze kijkdagen heeft de kandidaatgeïnteresseerde bieder/koper de mogelijkheid de goederen / machines te inspecteren, al dan niet met bijstand van een expert. De bieder die een bod uitbrengt op één of meerdere loten heeft kennis van de staat van de goederen en aanvaardt de feitelijke toestand van de goederen/machines met alle zichbare en mogelijke niet zichbare gebreken. Ook bij niet inspectie van de goederen/machines is een uitgebracht bod bindend. De bieder/koper heeft geen mogelijkheid op verhaalrecht. Een uitgebracht bod is steeds bindend. Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijk- en afhaaldagen.


20. De bieder/koper dient zich steeds te houden aan de opgelegde data voor kijk- en afgiftedagen. Tijdens de afgifte dient de bieder/koper of zijn aangestelden/gevolmachtigde personen zich te houden aan de opgelegde werkwijze van VH AUCTIONS BV. Elke bieder/koper dient de gekochte loten deskundig (waarnodig met vakman) te verwijderen op hun kosten en risico. De bieder/koper dient zich te voorzien van voldoende door hem gekeurd manipulatiemateriaal, mankracht, enz. Bij recuperatie van de goederen dient de bieder/koper er op toe te zien geen schade toe te brengen aan gebouwen, overige goederen, of goederen van derden. Ingeval van schade zal de koper hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de geleden schade vergoeden. Het is ten strengste verboden enige laswerken, brandsnijwerken, slijpen enz. uit te voeren, tenzij anders overeengekomen met de veilingmeester / opdrachtgever. De bieder/koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers, medewerkers, gevolmachtigde personen en onderaannemers bij recuperatie van de goederen/machines. De bieder/koper is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van VH AUCTIONS of zijn aangestelden. VH AUCTIONS BV is niet verplicht de bieder/koper ervan in kennis te stellen bij laattijdige ophalen op de ophaaldag of na de ophaaldag. Tenzij anders vermeld kan de bieder/koper na de voorziene ophaaldag geen aanspraak meer maken voor recuperatie van zijn goederen/machines.

21. Kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag en het eerste uur van de afhaling op te halen en dit zonder onderbreking. Tenzij anders vermeld door VH AUCTIONS BV

22. Ingeval de eigenaar van de gebouwen, de opdrachtgever, of derden rechten doen gelden op een bepaald lot(en) vóór betreffend lot is opgehaald door de koper, kan VH AUCTION BV de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat VH AUCTIONS BV het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaalt. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden, de koper zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.

23. De sluittijd staat bij elk lot vermeld. Indien 5 minuten vóór het sluiten van een lot nog een bod wordt uitgebracht op dit lot, wordt de veiling voor dit lot met 5 minuten verlengd. Plaats uw loten in “mijn VH Auctions – favoriete loten” of vernieuw uw pagina regelmatig om er u van te vergewissen of er een nieuw bod werd uitgebracht. Indien een lot deel uitmaakt van een combinatielot wordt dit vermeld per lot welke is opgenomen in de het combinatielot. Indien een bod op een combinatielot groter is dan alle individuele geboden loten welke deel uitmaken van het combinatielot samen met de startprijs van de niet geboden loten welke deel uitmaken van het combinatielot wordt het combinatielot toegewezen aan de hoogste bieder die het hoogste bod op het combinatielot heeft uitgebracht. Opgelet: bij het bieden via een mobile device (tablet, smartphone,...) dient men steeds de pagina te herladen (refreshen). Tevens dient men rekening te houden met de kwaliteit van het plaatselijk netwerk waardoor de kans op vertraging van enkele milliseconden reëel is.

24. De opdrachtgever, VH AUCTIONS BV, de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder zijn niet aansprakelijk indien er om technische reden of storing (wo. uitvallen van de website, stoornissen, geen internettoegang, enz) de website niet volledig werkt. De veilingmeester of toezichthoudende gerechtsdeurwaarder zal in dit geval beslissen de loten toe te wijzen, de veiling te verlengen of terug in verkoping te plaatsen. Schadeclaims worden niet aanvaard.

25. De VH AUCTIONS BV algemene veiling voorwaarden kunnen steeds worden aangepast of aangevuld. Voor specifieke veilingen kunnen bijkomende voorwaarden gelden, die zullen vermeld worden bij de veiling.

26. In geval van een pandemie in het binnen- of buitenland/ plaats van de veiling, zal de regelgeving op het moment van veiling, kijk- en afgifte dag(en) van het betreffende land of regio van toepassing zijn. De opgelegde regelgeving dient door elke koper/ bieder en zijn of haar medewerkers of onderaannemers te worden gerespecteerd. In geval van niet naleving van de regelgeving is de verantwoordelijkheid en kosten steeds ten laste van de koper/ bieder.

Door onze veiling website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om u optimaal van dienst te zijn. Door onze veiling website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om u optimaal van dienst te zijn.